TRADUCEREA IN LIMBA ROMANA A DOCUMENTULUI SE AFLA IN PARTEA DE JOS A PAGINII

 

 

Faculty of Letters

Specific Criteria

 

For the selection of the target group within the Project POSDRU/89/1.5/S/49944

Developing the Innovation Capacity and Improving the Impact

of Research through Post-doctoral Programmes

 

 1. Eligibility criteria:

 

The candidates:

 • should have publicly defended their PhD thesis before March 31st 2010 (when the financial contract with AM-POSDRU was signed).

The candidates whose PhD files are currently being analyzed by MECTS (Romanian Ministry of Education, Research, Youth and Sports) will have to fill in a statutory declaration, committing themselves to complete the application file with a copy of the Order of the Minister, no later than July 1st, 2010.

 • should not be older than 40 years in 2010.
 • must be citizens of an EU member state.

 

 

 1. Selection Criteria:

- Research project (recommended form).  

- CV - List of Publication. 

- Colloquy: Candidates will choose three publications that they consider relevant (direct reference to the project proposal must be made).

 - At least 3 publications in the area of the project proposal.

- The candidate must not be a full time employee of Alexandru Ioan Cuza University or of any other institution throughout the duration of the project or a member of any other postdoctoral project's target group.

- Two letters of recommendation from specialists in the scientific field of the project proposal.

- The candidates must bring forward the agreement of a scientific supervisor from the Faculty of Letters.

- Graduation average grade (both Bachelor and Master level) must be higher than 9.00 (criteria used for differentiating candidates with the same score).

 

 1. Performance Criteria:

Minimal performance criteria for a post-doctoral researcher:

a) A minimum of one article per year in magazines belonging to the B+ category

                +

b) A minimum of two yearly participations in scientific events - the publication of presentations in volumes of the scientific events are included.

+

c) A minimum of one article per year in magazines or collective volumes from abroad or in ISI rated magazines in Romania

+

d) At least co-author / co-editor of a reference volume issued by a publishing house accredited by the CNCSIS - National Council for Scientific Research in Higher Education (throughout the program).

 

- A monthly progress report and a final cumulative research report, acknowledged by the scientific coordinator.

 

Remarks: The post-doctoral researcher shall publish all scientific papers from the post-doctoral programme's thematic fields in affiliation with Alexandru Ioan Cuza University; the POSDRU project will be explicitly mentioned, under Acknowledgements, as the funding source.

 

The publications will be reported only for this project. In case of multiple reporting, the required number of publications will be augmented accordingly.

 

 1. Other obligations:
  1. A minimum of one application submitted for the funding of a research project, in case there shall be national or international competitions on related fields; 
  2. The post-doctoral researchers will complete their professional development by participating in training courses, workshops and research mobilities in Romania or abroad, in the field of their research theme (from other funds);
  3. The post-doctoral researchers will be actively involved in the activities of the scientific and academic community of the institution. They will participate in seminaries of the research group, doctoral thesis defences, national and international conferences and workshops in the University.

  

For further information, please contact:

Dr. Andrei Hoișie, Full Professor: ahoisie@hotmail.com;  0232-201244

Dr. Ana-Maria Minuț, Associate Professor; a_minut@hotmail.com; 0232-201245

Dr. Ion Lihaciu, Lecturer: lihaciu@uaic.ro;  0232-201153; mobile: 0723-841.800

 

  

Calendar for the selection of the target group

 

 

17-21 May          File submission (Research Department, Faculty of Letters).

24-31 May         Competition - Selection of candidates (Stage 1).

 

1-4 June            Appeals, Results

 

10-15 June         File submission (Research Department, Faculty of Letters).

18-25 June         Competition - Selection of candidates (Stage 2).

 

28 -30 June       Appeals, Results

  

 

EVALUATION GRID:

 

1) Interview: Presentation of the research project. 0 -100 points

A MINIMUM OF 80 POINTS

 

 

2) Colloquy: candidates will choose three publications that they consider relevant (direct reference to the proposed project must be made). 0 -100 points

A MINIMUM OF 80 POINTS

 

 

3) CV-List of publications 

 During the assessment, the following aspects will be taken into account:

-author of reference volumes: number of pages/10=number of points

-co-author of reference volumes: number of pages /number of authors/10=number of points

-editor of reference volumes: number of pages/30=number of points

-co-editor of reference volumes: number of pages/number of editors/30=number of points

- ISI rated articles abroad - 20 points

- ISI articles in Romania - 10 points

- articles in reference magazines or collective volumes from abroad - 10 points

 -articles in B+ or B rated magazines - 8 points

- articles in magazines of the Romanian Academy or in journals of other Universities of the Consortium - 8 points

- articles in reference volumes issued by Romanian publishing houses, accredited by CNCSIS - 5 points

- articles in magazines belonging to the C category - 3 points

- articles in magazines belonging to the D category - 2 points

- translations in Romania or abroad: number of pages/50= number of points

- papers presented at international scientific events from abroad - 8 points

- papers presented at international scientific events in Romania - 3 points

- papers presented at national scientific events in Romania - 1 point

- reviews in reference magazines or in collective volumes from abroad - 5 points

- reviews in reference magazines or in collective volumes in Romania - 1 point

- director of a CNCSIS Type A grant or similar - 30 points

- member of a CNCSIS Type A grant or  similar - 20 points

- director of a CNCSIS Type At, Td grant or similar - 10 points

- member of a CNCSIS Type At, Td grant or similar - 5 points

- review (of one of the candidate's papers) in a international reference publication - 5 points

- review (of one of the candidate's papers) in a national reference publication - 2 points

- quotation in a international reference publication - 3 points

- quotation in a national reference publication - 0,5 point

 

 

   

Application file should contain the following:

 

 

- Certificates (birth certificates - authorized copies); diplomas (bachelor, master and PhD degrees - authorized copies).

- Application Form (Annex 1)

- Research project (recommended form in Annex 2) containing a description of the theme, the necessary infrastructure, contributors, estimated results, the group where these results will be presented, scientific advisor.

- CV - List of publications

- Two letters of recommendation from specialists in the scientific field of the project proposal

- The agreement of a scientific supervisor from the Faculty of Letters.

- All scientific publications from the list of publications - Xerox copies;

- The proof for the quotation of the candidates' works in reference publications.

 

 

 

           ANNEX 1 - APPLICATION FORM

 

             ANNEX 2 - RESEARCH PROJECT

 

 

 

 

***************************** 

 

Criterii specifice Facultății de Litere

 

pentru selecția grupului țintă în cadrul priectului POSDRU/89/1.5/S/49944

 

Dezvoltarea capacității de inovare și creșterea impactului cercetării prin

programe post-doctorale

 

 1. Criterii de eligibilitate:

 

-          Doctoratul susținut public înainte de data încheierii contractului de finanțare cu AM-POSDRU. În cazul persoanelor al căror dosar se află în prezent spre analiză la CNATDCU, este necesară completarea unei declarații pe proprie răspundere că vor completa dosarul de concurs cu un act doveditor cu privire la acordarea titlului de doctor - certificat, copie după Ordinul ministrului - până la data de 1 iulie 2010).

-          Vârsta de maximum 40 ani.

-          Cetățean al unui stat membru al UE.

 

 

 1. Criterii de selecție:

- Proiect de cercetare (după modelul recomandat).  

- CV-Listă de publicații. 

- Colocviu:  pe baza unei selecții din trei publicații considerate de candidat ca fiind relevante pentru tema de studiu (se va face referire directă la proiectul depus de candidat).

- Cel puțin 3 publicații în domeniul temei propuse.

- Candidații nu trebuie să fie angajați cu normă întreagă la UAIC sau la alte instițutii în perioada stagiului postdoctoral de cercetare, ori ca membru al grupului țintă în derularea unui alt program post-doctoral.

- Două scrisori de recomandare de la specialiști în domeniul științific al temei propunerii de proiect.

- Candidații trebuie să prezinte acceptul unui cadru didactic din Facultatea de Litere care să asigure supervizarea științifică.

- Media de absolvire a studiilor de licență și master: peste 9.00 (criteriu de diferențiere pentru candidați cu același punctaj).

 

 

 1. Criterii de performanță:

Criterii minime de performanță pentru un cercetător post-doctorand:

a) minimum - 1 articol pe an în reviste indexate în categoria B+

                +

b) minimum - participarea la cel puțin 2 manifestări științifice pe an - inclusiv publicarea comunicărilor  în volumele manifestărilor

+

c) minimum - 1 articol pe an în reviste sau volume colective din străinătate sau reviste ISI din România

+

d) minimum - coautor/ coeditor la un volum de specialitate apărut la o editură acreditată CNCSIS (pe parcursul desfășurării programului)

 

- Raport lunar și raport de cercetare cumulativ final, avizat de coordonatorul științific.

 

Obs.: Cercetătorul post-doc va publica toate lucrările științifice din tematica programului post-doc, sub afilierea Universității "Alexandru Ioan Cuza"; se va menționa explicit, în Acknowledgement's, sursa de finanțare proiectul POSDRU.

Publicațiile vor fi raportate, cu precădere, numai la acest program. În cazul raportării multiple, numărul necesar de publicații pentru raportare se va mări corespunzător.

 

 1. Alte obligații

-          Minimum o aplicație depusă pentru finanțarea unui proiect de cercetare în cazul în care vor exista competiții naționale sau internaționale pe tematici înrudite;

-          Cercetătorul post-doc își va desăvîrși formarea profesională prin participarea la cursuri de formare, workshopuri și specializări în țară sau în străinătate, în domeniul temei de cercetare (din alte surse de finanțare);

-          Cercetătorul post-doc va fi o prezență activă în comunitatea științifică și academică a instituției. Cercetătorul va participa la seminarii de grup de cercetare, prezentări de teze de doctorat, conferințe și workshopuri naționale și internaționale din Universitate.

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Profesor dr. Andrei Hoișie: ahoisie@hotmail.com;  0232-201244

Conferențiar dr. Ana-Maria Minuț; a_minut@hotmail.com; 0232-201245

Lector dr. Ion Lihaciu: lihaciu@uaic.ro;  0232-201153; mobil: 0723-841.800

 

 

   

 

Calendar pentru selecția grupului țintă

 

 

17-21 mai          Depunerea dosarelor (Departamentul de cercetare, Facultatea de Litere)

24-31 mai          Concurs - selecția candidaților (etapa I)

1-4 iunie            Contestații, afișarea rezultatelor

 

10-15 iunie         Depunerea dosarelor (Departamentul de cercetare, Facultatea de Litere)

18-25 iunie         Concurs selecția candidaților (etapa a II-a)

28 iunie-30 iunie  Contestații, afișarea rezultatelor

  

 

 

 

GRILA DE PUNCTAJ

 

1) Interviu: Prezentarea proiectului de cercetare. 0 -100 puncte

MINIMUM 80 PUNCTE

 

2) Colocviu:  pe baza unei selecții din trei publicații considerate de candidat ca fiind relevante pentru tema de studiu (se va face referire directă la proiectul depus de candidat). 0 -100 puncte

MINIMUM 80 PUNCTE

 

3) CV-Listă de publicații

la evaluare se vor lua în calcul următoarele:

- autor volume de specialitate:  nr.pag./10 = nr. puncte

- coautor volume de specialitate: nr.pag./nr. autori/10 = nr. puncte

- editor volume de specialitate:  nr.pag/30 = nr. puncte

- coeditor volume de specialitate: nr.pag./nr. editori/30 = nr. puncte

- articole ISI în străinătate - 20 puncte

- articole ISI în țară - 10 puncte

- articole în reviste de specialitate sau în volume colective din străinătate - 10 puncte

- articole în reviste B+ sau B - 8 puncte

- articole în reviste ale Academiei Române sau în analele universităților din consorțiu - 8 puncte 

- articole în volume de specialitate din țară apărute la edituri acreditate CNCSIS - 5 puncte

- articole în reviste categoria C - 3 puncte

- articole în reviste categoria D -  2 puncte

- traduceri în țară sau în străinătate nr. pag. / 50 = nr. puncte

- lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale din străinătate - 8 puncte

- lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale din țară - 3 puncte

- lucrări prezentate la manifestări științifice naționale - 1 punct

- recenzii în reviste de specialitate sau în volume colective din străinătate - 5 puncte

- recenzii în reviste de specialitate sau în volume colective din țară - 1 punct

- director al unui grant CNCSIS Tip A sau similar - 30 puncte

- membru într-un grant CNCSIS Tip A sau similar - 20 puncte

- director al unui grant CNCSIS Tip At, Td  sau similar - 10 puncte

- membru într-un grant CNCSIS Tip At, Td sau similar - 5 puncte

- recenzie (la una dintre lucrările candidatului) într-o publicație de specialitate internațională - 5 puncte

- recenzie (la una dintre lucrările candidatului) într-o publicație de specialitate națională - 2 puncte

- citare într-o publicație de specialitate internațională - 3 puncte

- citare într-o publicație de specialitate națională - 0,5 punct

 

 

 

  

CON ȚINUT DOSAR:

 

 

- Certificate (naștere, căsătorie - copii legalizate); diplome (bacalaureat, licență, masterat, doctorat - copii legalizate);

- Cerere (Anexa 1)

- Proiect de cercetare (după modelul recomandat Anexa 2) care să conțină descrierea temei, infrastructura necesară, colaboratori, rezultate estimate, colectivul în care vor fi prezentate, coordonator științific.  

- CV - Listă de publicații. 

- Două scrisori de recomandare de la specialiști în domeniul științific al temei propunerii de proiect.

- Acceptul unui cadru didactic din Facultatea de Litere care să asigure supervizarea științifică.

- Toate publicațiile științifice din lista de publicații - copii xerox ;

- Dovada eventualelor citări ale candidaților în publicații de specialitate.

 

 

 

             ANEXA 1 - POSTDRU CERERE INSCRIERE POSTDOC

 

             ANEXA 2 - POSTDRU Proiect de Cercetare Stiintifica  Postdoctorala-2

 

 

 

 

 

 

 POSDRU/89/1.5/S/49944
 POSDRU/89/1.5/S/63663

 ENGLISH ROMANIAN 
E-noutati (9)
Harta site
Link-uri
[Misiune și scurt istoric] [Management] [Catedre] [Specializări] [Planuri invatamant] [Studenti] [Cazare] [Admitere] [Centrul de Limbi Straine] [Contracte de cercetare] [Burse POSTDOC]

FACULTATEA DE LITERE
B-dul Carol I, Nr. 11,
700506, Iași, ROMÂNIA
Iasi, RO-700506 Romania
Tel: +40 (232) 201052
Fax: +40 (232) 201152
E-mail: letters@uaic.ro
Facultatea de Litere, Iasi, Romania